Jak złożyć pozew o rozwód? Co powinien zawierać?

Jak złożyć pozew o rozwód? Co powinien zawierać?

Ekahardiwito/elements.envato.com

Potrzebujesz ok. 8 min. aby przeczytać ten wpis

Artykuł sponsorowany

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

Rozwód może być orzeczony, jeżeli między małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego oraz gdy nie występują negatywne przesłanki rozwodu określone w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Pozew o rozwód musi składać się z określonych elementów oraz być złożony do odpowiedniego sądu okręgowego. Konieczne jest również dołączenie wymaganych przez przepisy prawa dokumentów. W niektórych sytuacjach możliwe jest również wycofanie pozwu o rozwód.

Kiedy zasadnym jest złożenie pozwu o rozwód i jak go złożyć?

Rozwód jest to trwały i zupełny rozkład pożycia małżeńskiego. Dochodzi do niego, gdy więzi łączące małżonków zostały nieodwracalnie zerwane, zarówno emocjonalne, fizyczne, jak i ekonomiczne. Pozew rozwodowy jest pismem, które umożliwia rozpoczęcie postępowania rozwodowego. Złożenie go ma na celu nie tylko formalnie zakończyć małżeństwo, ale przede wszystkim uporządkować relację pomiędzy stronami postępowania rozwodowego. Pozew rozwodowy należy złożyć we właściwym sądzie okręgowym. Pismo powinno zawierać: oznaczenie sądu, dane małżonków, żądanie powoda o orzeczenie rozwodu oraz uzasadnienie. Możliwe jest złożenie pozwu rozwodowego bez orzekania o winie lub z orzeczeniem o winie jednego z małżonków. Ponadto sąd rozstrzygający sprawę jest zobligowany do rozstrzygnięcia w przedmiocie władzy rodzicielskiej oraz alimentów, gdy małżonkowie mają wspólne małoletnie dzieci, jak również o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania małżonków.

Który sąd może rozpatrzyć pozew o rozwód?

Co do zasady sądem właściwym do przeprowadzenia postępowania rozwodowego jest sąd okręgowy, na którego obszarze małżonkowie wspólnie zamieszkiwali, pod warunkiem że w chwili złożenia pozwu rozwodowego jedno z nich wciąż tam mieszka. Jeżeli tak nie jest, właściwym jest sąd okręgowy zamieszkania pozwanego. Jeśli i ta podstawa nie występuje np. gdy nie można ustalić miejsca zamieszkania osoby pozwanej, sądem właściwym jest sąd miejsca zamieszkania powoda.

Jak napisać pozew rozwodowy?

Pozew o rozwód obligatoryjnie powinien zawierać pewne elementy. Ich brak może spowodować zwrot pisma w celu uzupełnienia ewentualnych braków formalnych. Każdy pozew rozwodowy powinien zawierać:

  • datę i miejsce sporządzenia pozwu,
  • dane powoda i pozwanego takie jak miejsce zamieszkania, numer PESEL, dane kontaktowe jak e-mail, oraz dane ich pełnomocników (jeżeli są ustanowieni),
  • tytuł pisma procesowego np. „Pozew o rozwód”,
  • określone żądania powoda, w tym wskazanie czy sąd ma orzec o wyłącznej winie któregoś z małżonków, 
  • uzasadnienie, w którym należy zwięźle przedstawić okoliczności rozkładu pożycia.

Do pozwu należy również dołączyć dowód uiszczenia opłaty sądowej. Opłata sądowa za wniesienie pozwu wynosi obecnie 600 zł.

Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu o rozwód?

Pozew należy złożyć w biurze podawczym sądu okręgowego lub nadać go do sądu listem poleconym za pośrednictwem Poczty Polskiej. Do pozwu rozwodowego powód musi dołączyć następujące dokumenty:

  • odpis pozwu o rozwód,
  • odpis skróconego aktu małżeństwa,
  • odpis skróconych aktów urodzenia małoletnich dzieci, jeśli małżonkowie je posiadają,
  • odpis pozwu wraz z załącznikami dla strony przeciwnej.

Czym jest odpowiedź na pozew rozwodowy?

Gdy pozew rozwodowy będzie sporządzony poprawnie pod względem formalnym, pozwanemu współmałżonkowi zostaje przesłany przez sąd odpis pozwu. Zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego może on w ciągu dwóch tygodni od otrzymania pisma złożyć odpowiedź na pozew. W piśmie tym strona pozwana ma możliwość odnieść się do stanowiska powoda oraz przytoczonych w pozwie argumentów dotyczących jednakowo kwestii rozwodu,alimentów czy władzy rodzicielskiej.

widok pary z zaciśniętymi pięściami siedzącej przy stole
LightFieldStudios/elements.envato.com

Kiedy pozew o rozwód z orzeczeniem o winie ma sens?

Sąd ma obowiązek orzec o winie w rozkładzie pożycia w wyroku rozwodowym. Sąd jest zwolniony z tego obowiązku wyłącznie na zgodny wniosek stron. Sąd może uznać za winnego rozpadu małżeństwa pozwanego, powoda lub obu małżonków. Jeśli mąż lub żona zostanie uznany za wyłącznie winnego rozpadu małżeństwa, a konsekwencją orzeczenia rozwodu będzie pogorszenie sytuacja materialnej drugiego małżonka, sąd na jego wniosek może orzec dla niego alimenty.

Kiedy wyrok rozwodowy nie może zapaść?

Wyrok rozwodowy nie może być orzeczony, jeśli powód nie jest w stanie udowodnić przed sądem, że doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. W Polskim prawie występują sytuacje, kiedy sąd mimo całkowitego rozkładu pożycia nie może wydać orzeczenia rozwodowego (przesłanki negatywne rozwodu).

Po pierwsze, jeśli po ogłoszeniu rozwodu dobro wspólnych małoletnich dzieci współmałżonków miałoby ucierpieć lub gdy z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby niezgodne z zasadami współżycia społecznego, sąd nie wyda wyroku orzekającego rozwód.

Po drugie, sąd nie może również orzec wyroku rozwodowego, gdy współmałżonek wyłącznie winny rozkładu pożycia żąda rozwodu, chyba że drugi małżonek wyrazi na niego zgodę lub gdy nie zgodzenie się na rozwód w konkretnej sprawie rozwodowej jest sprzeczne z normami współżycia społecznego.

Czy można wycofać pozew rozwodowy?

Pozew o rozwód można wycofać aż do momentu uprawomocnienia się wyroku sądu I instancji. Jeśli zdecydujemy się na wycofanie pozwu rozwodowego przed rozpoczęciem rozprawy, będzie ono skuteczne niezależnie od woli współmałżonka. Stosowne pismo musi zawierać oświadczenie powoda o cofnięciu pozwu o rozwód oraz jego czytelny podpis. Małżonek nie musi uzasadniać decyzji o wycofaniu wniosku.

Cofnięcie pozwu o rozwód będzie również skuteczne, jeśli drugi małżonek zapoznał się z pozwem i mimo to nie będzie chciał rozwodu. Natomiast jeśli po otrzymaniu pozwu drugi małżonek zażąda rozwodu, cofnięcie pozwu będzie nieskuteczne. Sąd w tej sytuacji jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie rozwodowe. Strony w procesie rozwodowym mają równe prawa i żadna z nich nie może czuć się uprzywilejowana. Uzależnienie cofnięcia pozwu od zgody drugiej strony jest przejawem tej zasady.

Co powinno znaleźć się w uzasadnieniu pozwu o rozwód?

Powód w pozwie o rozwód powinien przedstawić dowody potwierdzające całkowity rozkład pożycia między małżonkami oraz wykazać, że nie ma podstaw do twierdzeń, że ta sytuacja ulegnie w przyszłości zmianie. Strona, która domaga się rozwodu z winy współmałżonka, musi opisać jego niewłaściwe zachowania, które przyczyniły się do zerwania łączących ich więzi. W tym celu może wykorzystać m.in. dowody z przesłuchania stron postępowania, nagrania audio i wideo, zdjęcia, oraz zeznania świadków.

Składając pozew, w przypadku posiadania przez małżonków małoletnich dzieci, sąd orzeknie również o obowiązku i wysokości zapłaty alimentów na każde dziecko. W pozwie o rozwód powinna znaleźć się żądana kwota jak również jej uzasadnienie. Jest ona uzależniona od indywidualnych potrzeb dziecka oraz możliwości zarobkowych rodziców. Jeśli nasze dziecko uczęszcza na dodatkowe zajęcia nauki języka obcego lub kursy plastyczne, może być to powód do uzyskania wyższych alimentów.

Podsumowanie

Małżonek, który chce złożyć pozew o rozwód, musi napisać odręcznie bądź komputerowo pismo, które następnie powinno być złożone we właściwym sądzie okręgowym osobiście lub za pośrednictwem Poczty Polskiej. W piśmie, oprócz danych osobowych małżonków i wskazania sądu, musi znaleźć się m.in. określone żądanie oraz uzasadnienie żądania rozwodu. Do pozwu należy dołączyć wymagane dokumenty, takie jak chociażby zaświadczenie o dochodach czy skrócony odpis aktu małżeństwa. W pozwie rozwodowym sąd orzeka nie tylko o trwałym i zupełnym rozkładzie pożycia małżonków, ale również o sposobie sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi pochodzącymi z małżeństwa, czy obowiązku alimentacyjnym. Więcej informacji na temat rozwodów znajdziesz na https://www.jp-adwokaci.pl/rozwod-poznan.

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*

Rekomendowane
Jak skuteczne jest piaskowanie w walce z kamieniem nazębnym?
Jak skuteczne jest piaskowanie w walce z kamieniem nazębnym?
Odkryj skuteczność piaskowania jako metody walki z nieestetycznym kamieniem nazębnym. Dowiedz się jak działa i poznaj jego korzyści dla zdrowia Twojej jamy ustnej.
Co brać pod uwagę przy wyborze biurka do pracy?
Co brać pod uwagę przy wyborze biurka do pracy?
Sprawdź, jakie czynniki brać pod uwagę przy wyborze biurka idealnego.
Jaki wybrać peeling do twarzy?
Jaki wybrać peeling do twarzy?
Peeling cery to prosty zabieg, który możemy wykonać samodzielnie w domu. Pomagamy wybrać kosmetyk, który idealnie sprawdzi się przy Twoim rodzaju cery.
Ostatnie wpisy